ਪ੍ਰੀਮਿਅਰ ਡੈਕੋਰਸ

Interior Designers & Decorators
 09444837278
42, 80 ਫੀਟ ਰੋਡ, ਸਾਲਿਗ੍ਰਾਮਮ, ਚੇਂਨਈ - 600093, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਏਸ.ਆਰ. ਮੇਡਿਕਲਸ

Services

Decorator Services: ਬਾਥਰੂਮ ਫਿਟਿਂਗਸ, ਬਲਾਇਂਡਸ ਅਂਡ ਕਰਟੇਨਸ, ਫਲੂਰਿਂਗ ਅਂਡ ਟਾਇਲਸ, ਵਾਲਪੇਪਰ, ਵੂਡ ਵਰਕ ਅਂਡ ਫਰਨਿਚਰ

Write Review

User Reviews

Very excellent service..cost is very low compared to other interior .overall its gud

You might also like