ਪ੍ਰਾਇਮ ਇਂਟਿਰਿਅਰਸ

Interior Designers & Decorators
 04423651844
 09790999844
1/1, 4ਟੀ.ਏਚ. ਸਟ੍ਰੀਟ, ਵੀਜੇਅਰਗਵਪੁਰਮ, ਸਾਲਿਗ੍ਰਾਮਮ, ਚੇਂਨਈ - 600093, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਅਵੀਚੀ ਸਕੂਲ

Services

Interior Decorator: ਯੈਸ
Interior Designer: ਯੈਸ
Type: ਕਮਰਸ਼ਲ, ਰੈਜਿਡੈਨਸ਼ਲ
Products: ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਫਲੂਰਿਂਗ, ਵੂਡੈਨ ਫਲੂਰਿਂਗ
Decorator Services: ਫੈਲਸੀ ਸੀਲਿਂਗ, ਫਲੂਰਿਂਗ ਅਂਡ ਟਾਇਲਸ, ਵਾਲਪੇਪਰ, ਵੂਡ ਵਰਕ ਅਂਡ ਫਰਨਿਚਰ

Write Review

You might also like