ਨੇਤਫੀਰੇ

Telecom and Internet Service Provider
 08122151312, 07200050150
5-ਬੀ, ਕੋਲਚੀ ਅੱਮਨ ਕੋਵਿਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਕੀਲਮਪੱਕਮ, ਊਰਪੱਕਮ, ਚੇਂਨਈ - 603201, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਊਰਪੱਕਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ

Services

cash, credit card
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Brands: ਨੀਟਫਰ
Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਕਾਰਡ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਇਰਲੇਸ
Products & Services: ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਮ, ਇਂਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰੋਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਫਿਸ

Write Review

User Reviews

the speed is always good.....,!
I have used their internet plan of 2 Mbps at INR 700 and I am loving it so far.
Very competitive and fast internet speeds.
good internet connection....,
internet services is best....
Good customer service.
I recommend to you to get their connection.
Very Nice Custom Support....,
Hello everyone, I would like to share my experience using Netfire broadband.
Net fire installation process was pretty fast.
Show All (58)

You might also like