ਨੇਟ ਸਲੁਸ਼ਨ Owner Verified Listing

Telecom and Internet Service Provider
3G and 4G Data card Internet
 09025750880
ਨਂਬਰ.1, 88ਟੀ.ਏਚ. ਸਟ੍ਰੀਟ, ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ, ਵਡਪਲਨੀ, ਚੇਂਨਈ - 600083, Tamil Nadu
ਨਿਅਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਰਠੀ ਸਿਗਨਲ

Services

cash, credit card
Brands: ਮਸਵੀਪੇ ਜੀ2 ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਮਸ਼ੀਨ
Services: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਵੀਪ ਮਸ਼ੀਨ, ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਮਸ਼ੀਨ, ਪੀ.ਓ.ਏਸ. ਮਸ਼ੀਨ
Products & Services: ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਂਡ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਸਵੀਪ ਮਸ਼ੀਨ
Credit Cards Accepted: ਅਮੈਰਿਕਨ ਏਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਮੈਸਟ੍ਰੋ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਰਿਪੇ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ

Photos

Videos 

Business Description

MSWIPE G2:GPRS/WiFi PORTABLE CREDIT AND DEBIT CARD SWIPE MACHINE: SPECIAL OFFERS: MODEL A:Rs.8260=3 years Free Rental+Mswipe BLUETOOTH Swipe machine+SIM card with Life Time Internet* MODEL B:Rs.10620=3 years Free Rental+Mswipe G2 GPRS&WiFi Swipe machine+SIM card with Life Time Internet MODEL C:Rs.14160=3 years Free Rental+ Mswipe G2Plus Printer Machine+SIM card with Life Time Internet. OFFERS: MODEL A: MSWIPE G2 GPRS WITH PRINTER SWIPE MACHINE: 1) Rs.8083=One month free Rental+Mswipe G2 machine+SIM card with Life Time Internet* 2) Rs.9735=6Month free Rental+ Mswipe G2 Machine+SIM card with Life Time Internet 3) Rs.11800=1 Year free Rental+ Mswipe G2 Machine+SIM card with Life Time Internet MODEL B: MSWIPE G2 GPRS SWIPE MACHINE: ... View More

Write Review

User Reviews

MSWIPE G2:GPRS/WiFi PORTABLE CREDIT AND DEBIT CARD SWIPE MACHINE: SPECIAL OFFERS: MODEL A:Rs.8260=3 years Free Rental+Mswipe BLUETOOTH Swipe machine+SIM card with Life Time Internet* MODEL B:Rs.10620=3 years Free Rental+Mswipe G2 GPRS&WiFi Swipe machine+SIM card with Life Time Internet MODEL C:Rs.14160=3 years Free Rental+ Mswipe G2Plus Printer Machine+SIM card with Life Time Internet. OFFERS: MODEL A: MSWIPE G2 GPRS WITH PRINTER SWIPE MACHINE: 1) Rs.8083=One month free Rental+Mswipe G2 machine+SIM card with Life Time Internet* 2) Rs.9735=6Month free Rental+ Mswipe G2 Machine+SIM card with Life Time Internet 3) Rs.11800=1 Year free Rental+ Mswipe G2 Machine+SIM card with Life Time Internet MODEL B: MSWIPE G2 GPRS SWIPE MACHINE: ... View More
very good service

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.