ਅਕਸਿਡ

Furniture Shops
 04442016305, 04442016335
 09094284208
20ਈ, ਅਰਕੋਤ ਰੋਡ, ਵੀਰਗਮਪੱਕਮ, ਚੇਂਨਈ - 600092, Tamil Nadu
ਅਪੋਜਿਟ ਗੀਰੀਅਸ

Services

cash, credit card
Brands: ਅਕਸਿਡ
Furnishing services: ਨੋ
Type: ਇਂਡਿਅਨ
Accessories: ਕੀ ਹੋਲਡਰਸ, ਟਾਵਲ ਰਾਕਸ
Used Furniture: ਨੋ
Repairs: ਨੋ
Sales: ਯੈਸ
Products - Other: ਸਕੂਲ ਫਰਨਿਚਰ
Furnishings: ਅਫੋਲਸਟੇਰੀ
Make: ਵੂਡੈਨ
Kitchen Types: ਵੂਡੈਨ
Products - Sets: ਬੈਡਰੂਮ ਸੇਟ, ਡਿਨਾਇਂਗ ਸੇਟ, ਕਿਚੈਨ ਸੇਟ
Type Of Furniture: ਹੋਮ ਫਰਨਿਚਰ, ਮੋਡਲੈਰ ਕਿਚੈਨ, ਅਫਿਸ ਫਰਨਿਚਰ
Products - Storage: ਕਲਾਥ ਰਾਕਸ, ਅਫਿਸ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਬਿਨੈਟਸ, ਸ਼ੁ ਰਾਕਸ, ਸਾਇਡਬੋਰਡ, ਟ੍ਰੇਸ, ਟ੍ਰਾਲੀਸ
Products - Seating: ਬੈਂਚ, ਚੇਅਰ, ਕਮਪਿਊਟਰ ਚੇਅਰਸ, ਸੋਫਾ, ਸਟੂਲ
Credit Cards Accepted: ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ, ਵਿਜਾ, ਵਿਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ
Products - Surface: ਬਡ, ਸੇਂਟਰ ਟੇਬਲ, ਦੀਵਨ, ਡ੍ਰੈਸਿਂਗ ਟੇਬਲ, ਸਟਡੀ ਟੇਬਲ
Type: ਹੋਮ ਫਰਨਿਚਰ, ਮੋਡਲੈਰ ਕਿਚੈਨ, ਅਫਿਸ ਫਰਨਿਚਰ

Write Review

You might also like