> > CSI Technical & Vocational Training College For Women

ਸੀ.ਏਸ.ਆਈ. ਟੈਕਨਿਕਲ & ਵੋਕੈਸ਼ਨੈਲ ਟ੍ਰੇਨਿਂਗ ਕਾਲੈਜ ਫਾਰ ਵੂਮੇਨ

Training Centres
 04222214936, 04224204936
 09443201558
ਸੀ.ਏਸ.ਆਈ. ਇੱਮਨੁਏਲ ਚਰਚ ਕਮਪਾਉਂਡ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰੋਡ, ਗੋਪਾਲਾ ਪੁਰਮ, ਕੋਇਮਬਤੋਰ - 641018, Tamil Nadu
ਅਪੋਜਿਟ ਸਿਂਡਿਕੇਟ ਬੈਂਕ

Services

Courses: ਟੇਲੋਰਿਂਗ ਕੋਰਸ
Courses: ਸਟੇਨੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਕਮਪਿਊਟਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਡ੍ਰਾਟਸਮਨ ਸਿਵਿਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮੈਕੈਨਿਕ

Write Review