ਏਨ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਉਨੀਕੁਆ

Call Centre Training Institutes
 01244300471
ਏਸ.ਸੀ.ਓ.-26, ਗੁੜਗਾਁਵ ਸੇਕਟਰ 14, ਗੁੜਗਾਁਵ - 122001, Haryana
ਨਿਅਰ ਸੇਕਟਰ 14 ਮਾਰਕੇਟ
View Map

Services

Placement: ਯੈਸ
Courses Offered: ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ, ਟਿਲਮਾਰਕੈਟਿਂਗ, ਵੋਇਸ ਅਂਡ ਅਕਸੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿਂਗ

Write Review

Call Centre Training Institutes nearby ਏਨ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਉਨੀਕੁਆ