ਦੀਪ ਸਰਵਿਸੇਸ

Recruitment Agency
 09811025158, 09999737646
ਜੀ.ਏਚ.-8/61, ਪਸ਼ਚਿਮ ਵਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ - 110063
ਨਿਅਰ - ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ

Services

Services: ਜੌਬ ਪਲੈਕੇਮੇਂਟ ਇਨ ਕਾਲ ਸੇਂਟਰ

Write Review

User Reviews

we need some candidates ,telecaller for credit cards process
location rohini sector 3
contact us 8368412639