ਅਕੀਕੋ ਕਾਲਨੇਟ

Call Centre Training Institutes
 01242223600
 09868517016
ਏਸ.ਸੀ.ਏਫ.-25, ਓਲਡ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ, ਸੇਕਟਰ 14 - ਗੁੜਗਾਁਵ, ਗੁੜਗਾਁਵ - 122001, Haryana
ਨਿਅਰ ਏਚ.ਡੀ.ਏਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ
View Map

Services

Placement: ਯੈਸ
Courses Offered: ਵੋਇਸ ਅਂਡ ਅਕਸੈਂਟ ਟ੍ਰੇਨਿਂਗ, ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ, ਟਿਲਮਾਰਕੈਟਿਂਗ

Write Review