> > Siolim Government Hospital

ਸੀਓਲੀਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਸਪਿਟਲ

Hospital
 08322272250
ਮਰਨਾ, ਸੀਓਲੀਮ ਸੋ, ਗੋਵਾ - 403517
ਨਿਅਰ ਸਟ੍ਰੀਟ. ਅਂਥੋਨੀ ਚਰਚ

Services

Specialization: ਜੈਨਰਲ ਮੈਡਿਸਿਨ, ਓਰਦੋਪੇਡਿਕ, ਈ.ਏਨ.ਟੀ., ਪਿਡਿਇਟ੍ਰਿਕਸ, ਗੀਨੇਕੋਲੋਗੀ, ਚੈਸਟ, ਕਾਰਡਿਯੋਲਾਜੀ, ਡੈਂਟਲ

Write Review

You might also like