ਕੂਲ ਕੇਅਰ Owner Verified Listing

AC Repairs & Services
Anshul electronic
 09222480326, 08888182316
4,ਕਿਂਟੈਮੈਨਿ ਅਪਾਰਟਮੇਂਟ ਵਾਸੁਦੈਵ ਪਾਰਕ, ਭੋਇਰ ਡਾਕਟਰ ਬਿਲਡਿਂਗ, ਕੋਨਗਓਂ, ਸਰਵਲੀ, ਭੀਵਂਡੀ, ਥਾਣੇ - 421311, Maharashtra
ਅਪੋਜਿਟ ਬੈਂਕ ਅਫ ਬਰੋਦਾ
View Map

Services

cash
Segment: Commercial, Residential
Credit Cards Accepted: No
Authorized Repair Services Of: Samsung, LG, Kenstar, Kelvinator, Electrolux, Videocon, TCL
Authorized Repair Services Of: Samsung, LG, Kenstar, Kelvinator, Electrolux, Videocon
Authorized Repair Services Of: refrigerator, Ac, Washingmachin, Cooler, Water heater, TV, Lcd, LedTv repair µwave oven repair
AC Types: Central AC, Split AC, Tv, Window AC
Authorized Repair Services Of: Samsung, LG, Electrolux, Kenstar, Kelvinator, Blue Star, Hitachi, TCL, Lloyd

Photos

Business Description

All Brand Home Appliances Repairs Tv,Lcd,Refrigerator, AC,Microwave oven Washing machinLed Tv

Write Review

User Reviews

nice service
good service

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.