ਗੇਸ

Garment Shops
 02266607294, 02266607293
ਹਾਇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੋਨਿਕਸ, 5, ਸਕਿਆ੍ਜ਼ੋਨੇ, ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ, 462, ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਪਤ ਮਰਗ, ਲੋਵਰ ਪਰੇਲ, ਮੁਂਬਈ - 400013, Maharashtra
ਇਨ ਹਾਇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੋਨਿਕਸ

Services

Inner Wear: ਨੋ
Brands: ਗੇਸ
Fancy store: ਨੋ
Type: ਕੈਜੁਅਲ, ਫਾਰਮਲ, ਇਂਡਿਅਨ
Gender: ਮੈਂਜ, ਵੂਮੇਨਸ
Uniforms: ਨੋ
Woolen Clothes: ਨੋ
Boutique: ਯੈਸ

Other Branches of GUESS

In Infiniti Mall-2
Malad West, Mumbai
In Atria Millennium Mall
Worli, Mumbai

Review

User Reviews

I had been a regular customer at this store. Despite that I had such a bad customer experience here recently. I bought a 3200 bucks top from this store, which tore away while I was wearing it for the first time ! I requested the store manager to kindly exchange the top as it was just not fair to sell such a top ! The manager kept the top for 14 days and returned to me in even worst condition saying they can't exchange as per policy !

Please don't every buy Guess !

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.