ਵੂਡ ਵਰਲਡ Owner Verified Listing

Modular Kitchen Dealers
 02225898411
 09867345677
ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਪਾਉਂਡ, 27-ਅਕਰਸ, ਮਂਪਦਾ, ਥਾਣੇ, ਥਾਣੇ - 400607, Maharashtra
ਨਿਅਰ ਤੀਕੁਜੀ ਨੀ ਵਾਦਿ ਰਿਜੋਰਟ
View Map

Services

cash, credit card
Brands: ਵੂਡ ਵਰਲਡ
Furnishing services: ਯੈਸ
Used Furniture: ਨੋ
Credit Cards Accepted: ਨੋ
Sales: ਯੈਸ
Kitchen Types: ਸਟੀਲ, ਵੂਡੈਨ
Make: ਸਟੀਲ, ਵੂਡੈਨ
Products - Sets: ਬੈਡਰੂਮ ਸੇਟ, ਡਿਨਾਇਂਗ ਸੇਟ, ਕਿਚੈਨ ਸੇਟ
Type Of Furniture: ਚਿਲਡ੍ਰੈਨ ਫਰਨਿਚਰ, ਕਂਟੈਮਪਰਰੀ ਫਰਨਿਚਰ, ਡਿਜਾਇਨਰ ਫਰਨਿਚਰ, ਗਾਰਡਨ ਫਰਨਿਚਰ, ਹੋਮ ਫਰਨਿਚਰ, ਇਮਪੋਰਟੈਡ ਫਰਨਿਚਰ, ਇਂਡੋਰ ਫਰਨਿਚਰ, ਮੋਡਲੈਰ ਕਿਚੈਨ, ਅਫਿਸ ਫਰਨਿਚਰ
Products - Storage: ਬੂੱਕੇਸ, ਕੈਬਿਨੈਟਸ, ਚੈਸਟ, ਕਲਾਥ ਰਾਕਸ, ਕ੍ਰੇਡੇਂਜਾ, ਕਬਰਡ, ਕਿਊਰਿਯੋ, ਡ੍ਰੈਸਰ, ਨਾਇਟ ਸਟੇਂਡ, ਅਫਿਸ ਸਟੋਰੇਜ ਕੈਬਿਨੈਟਸ, ਸ਼ੁ ਰਾਕਸ, ਸਾਇਡਬੋਰਡ, ਟ੍ਰੇਸ, ਟ੍ਰਾਲੀਸ, ਵਾਰਡ੍ਰੋਬਸ
Products - Seating: ਚੇਅਰ, ਕਮਪਿਊਟਰ ਚੇਅਰਸ, ਸਿਟੀ, ਸੋਫਾ
Type: ਯੂਰੋਪਿਅਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਇਂਡਿਅਨ, ਇਟਾਲਿਅਨ
Products - Surface: ਬਾਰ ਸਟੂਲ, ਬਾਰ ਯੂਨਿਟਸ, ਬਡ, ਸੇਂਟਰ ਟੇਬਲ, ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ, ਕਮਪਿਊਟਰ ਟੇਬਲਸ, ਕਾਨਫਰੇਨਸ ਟੇਬਲਸ, ਕੋਰਨਰ ਟੇਬਲਸ, ਡੈਸਕ, ਦੀਵਨ, ਡ੍ਰੈਸਿਂਗ ਟੇਬਲ, ਇਗਜਕਿਊਟਿਵ ਡਿਸਕਸ, ਸੀਡ ਟੇਬਲਸ, ਸਟਡੀ ਟੇਬਲ, ਵਾਲ ਯੂਨਿਟਸ, ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨਸ
Furnishings: ਬਲਾਇਂਡਸ, ਕਰਟੇਨਸ, ਡ੍ਰਾਪਰੀਜ, ਮੈਟਰਸ, ਅਫੋਲਸਟੇਰੀ
Type: ਕਂਟੈਮਪਰਰੀ ਫਰਨਿਚਰ, ਹੋਮ ਫਰਨਿਚਰ, ਇਮਪੋਰਟੈਡ ਫਰਨਿਚਰ , ਮੋਡਲੈਰ ਕਿਚੈਨ, ਅਫਿਸ ਫਰਨਿਚਰ

Business Description

Discover the beauty of wooden furniture with Wood World, your one-stop destination for everything to do with modular kitchens and all kinds of furniture. From contemporary furniture, designer furniture, garden furniture, home furniture and imported furniture to indoor furniture, office furniture and modular kitchens, you will find it all here. Wood World also offers European, Italian, French, Indian, steel and wooden bedroom, dining and kitchen sets.

Write Review

User Reviews

They value you only till you pay them advance. Product on display is different than product that is made for you. If you point out the difference then attitude of sales person is "Chalta hai". They want all money to be paid before delivery while others at same location take remaining money only once product is delivered to you. Dhaval the sales person is very arrogant and rude.
Very poor. Not recommended. Rude staff. No customer service commitment.
Go to the store if you want to be harrassed.

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.