ਮੀਂਟ

Coffee Shop
4.0
Address of the listing ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਇਂਡਿਅਨ, ਇਟਾਲਿਅਨ, ਲੇਬੈਨੇਸ

ਜ਼ੈਕਸ

Restaurant
3.0
Address of the listing ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਟਾਉਨ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, ਅਰੈਬਿਇਨ, ਲੇਬੈਨੇਸ, ਨਨ-ਵੈਜ
3.5
Address of the listing ਕੋਰਮਂਗਲਾ 5ਟੀ.ਏਚ. ਬਲਾਕ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਚਿਲਡ੍ਰੈਨਸ ਪਲੇ ਅਰਿਆ,ਵਾਇ-ਫੀ ਜ਼ੋਨ, ਨੋ, ਗ੍ਰਿਲ
2.0
Address of the listing ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਨੋ, ਕਾਂਟਿਨੈਂਟਲ, ਯੂਰੋਪਿਅਨ
1.0
Address of the listing ਵਾਇਟਫੀਲਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਲੇਬੈਨੇਸ, ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽, ਨਨ-ਵੈਜ
Address of the listing ਲਾਵੇਲ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, ਗ੍ਰਿਲ, ਲੇਬੈਨੇਸ, ਮਿਕਸਕੈਨ
Address of the listing ਮੁਂਨੇਕੋੱਲਲੁ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਡਬਲਿਊ.ਆਈ.-ਫੀ ਜ਼ੋਨ, ਯੈਸ, ਇਂਡਿਅਨ, ਕੇਬਬਸ
4.5
Address of the listing ਵਿੱਟਲ ਮੱਲ੍ਯਾ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਯੈਸ, ਗ੍ਰੀਕ, ਇਟਾਲਿਅਨ, ਲੇਬੈਨੇਸ
3.5
Address of the listing ਫ੍ਰੇਜ਼ਰ ਟਾਉਨ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਵਾਇ-ਫੀ ਜ਼ੋਨ, ਨੋ, ਅਰੈਬਿਇਨ
5.0
Address of the listing ਕੋਰਮਂਗਲਾ 5ਟੀ.ਏਚ. ਬਲਾਕ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, ਲੇਬੈਨੇਸ, ਮਿਕਸਕੈਨ, ਨਨ-ਵੈਜ
3.0
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ,ਡਬਲਿਊ.ਆਈ.-ਫੀ ਜ਼ੋਨ, ਨੋ, ਅਲਗੇਰਿਇਨ

ਜ਼ੈਕਸ

Restaurant
Address of the listing ਕੱਮਨਾ ਹੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਲੇਬੈਨੇਸ, ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽, ਨਨ-ਵੈਜ
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਇਂਡਿਅਨ, ਇਟਾਲਿਅਨ, ਲੇਬੈਨੇਸ
Address of the listing ਕੋਡੀ ਹੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਯੈਸ, ਅਰੈਬਿਇਨ, ਲੇਬੈਨੇਸ, ਨਨ-ਵੈਜ
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਲੇਬੈਨੇਸ, ਨਨ-ਵੈਜ, ਯੈਸ
Address of the listing ਜੇ.ਪੀ ਨਗਰ 5ਟੀ.ਏਚ. ਫੇਜ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, ਇਟਾਲਿਅਨ, ਲੇਬੈਨੇਸ, ਨਨ-ਵੈਜ
Address of the listing ਯੇਸ਼ਵਁਥਪੁਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਵਾਇ-ਫੀ ਜ਼ੋਨ, ਯੈਸ, ਗ੍ਰੀਕ
Address of the listing ਏਚ.ਏਸ.ਆਰ. ਲੇਆਉਟ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing Online Services
Address of the listing ਵਾਇਟਫੀਲਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing Online Services
1.0
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਵਾਇ-ਫੀ ਜ਼ੋਨ, ਯੈਸ, ਨੋ, ਇਂਡਿਅਨ

You might also like

Top Searches

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

See Also

Top Coffee Shop in Bangalore Top Ice cream Shop in Bangalore Top Sweet Shop in Bangalore