ਸਬਵੇ

Restaurant
Address of the listing ਵਾਇਟਫੀਲਡ ਮੇਨ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਹੇਲਥ ਫੂਡ, ਨਨ-ਵੈਜ
4.5
Address of the listing ਵਾਇਟਫੀਲਡ ਮੇਂਨ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਵਾਇ-ਫੀ ਜ਼ੋਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਨਨ-ਵੈਜ, ਨੋ
4.0
Address of the listing ਬੈੱਲਂਦੁਰ ਆਉਟਰ ਰਿਂਗ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਯੈਸ, ਨੋਰਥ ਇਂਡਿਅਨ, ਸੀਫੂਡ, ਨਨ-ਵੈਜ, ਨੋ
4.5
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਇਂਡਿਅਨ, ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽, ਨਨ-ਵੈਜ
4.0
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ 2ਏਨ.ਡੀ. ਸਟੇਜ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽
Address of the listing ਵਾਇਟਫੀਲਡ ਮੇਂਨ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਡੇਜ਼ਰਟਸ ਅਂਡ ਆਇਸ ਕ੍ਰੀਮ,ਇਟਾਲਿਅਨ
4.0
Address of the listing ਸੀ.ਵੀ ਰਮਨ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽, ਨੋਰਥ ਇਂਡਿਅਨ
3.0
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, ਰਜਸਠਨੀ, ਵੈਜ, ਸੋਦੇਕਸ਼ੋ
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਇਡਲੀਸ ਅਂਡ ਡੋਜੇਜ, ਸਾਉਥ ਇਂਡਿਅਨ
5.0
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing Juice Shop,Ice cream Shop
4.0
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ 2ਏਨ.ਡੀ. ਸਟੇਜ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਚੇੱਟੀਨਦ, ਸਾਉਥ ਇਂਡਿਅਨ, ਨਨ-ਵੈਜ
4.0
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਇਂਡਿਅਨ, ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽
4.0
Address of the listing ਕਲਿਆਨ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽, ਪਰਸਆਇਨ
4.0
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਡਬਲਿਊ.ਆਈ.-ਫੀ ਜ਼ੋਨ, ਨੋ, ਚਾਇਨਿਜ, ਠਲੀ, ਨਨ-ਵੈਜ
Address of the listing ਵਾਇਟਫੀਲਡ ਮੇਂਨ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, 11 ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽
4.0
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਯੈਸ, ਗ੍ਰਿਲ, ਇਂਡਿਅਨ
3.0
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ 2ਏਨ.ਡੀ. ਸਟੇਜ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, ਚਾਇਨਿਜ, ਨਨ-ਵੈਜ, ਸੋਦੇਕਸ਼ੋ
3.0
Address of the listing ਰਾਮਮੂਰਥੀ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, 1 ਚਾਇਨਿਜ, ਨੋਰਥ ਇਂਡਿਅਨ
5.0
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਕੈਰਲਿਟ, ਨਨ-ਵੈਜ
5.0
Address of the listing ਇਂਦੀਰਾ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਕੂਰਗ, ਨਨ-ਵੈਜ, ਨੋ

You might also like

Top Searches

Roman restaurant Polynesian restaurant Algerian restaurant Libyan restaurant Oriya restaurant Nizami restaurant

See Also

Top Coffee Shop in Bangalore Top Ice cream Shop in Bangalore Top Sweet Shop in Bangalore