ਅਪ ਬੀਟ

Restaurant
3.0
Address of the listing ਬਾਨਸਵਾੜੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਯੈਸ, ਚਾਇਨਿਜ, ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽
Address of the listing ਏਚ.ਏ.ਏਲ. ਅਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing Multi-Cuisine Restaurant
4.0
Address of the listing ਮਰਾਠਾ ਹੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, ਚਾਇਨਿਜ, ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽
5.0
Address of the listing ਓਲਡ ਮਦ੍ਰਾਸ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਯੈਸ, ਚਾਇਨਿਜ,ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽
4.0
Address of the listing ਮਰਾਠਾ ਹੱਲੀ ਰਿਂਗ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਚਾਇਨਿਜ, ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽
4.0
Address of the listing ਬਾਨਸਵਾੜੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਚਾਇਨਿਜ,ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽,ਨੋਰਥ ਇਂਡਿਅਨ
3.5
Address of the listing ਬਾਸਵਨਗੁਡੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਚਾਇਨਿਜ, ਇਂਡਿਅਨ, ਕੇਬਬਸ
1.0
Address of the listing ਮਰਾਠਾ ਹੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਅਁਧ੍ਰਾ, ਚਾਇਨਿਜ, ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽
2.0
Address of the listing ਦੋੱਡਾ ਬਾਨਸਵਾੜੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਅਁਧ੍ਰਾ, ਚਾਇਨਿਜ, ਇਂਡਿਅਨ
1.0
Address of the listing ਕਲਿਆਨ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਚਿਲਡ੍ਰੈਨਸ ਪਲੇ ਅਰਿਆ, ਯੈਸ, ਚਾਇਨਿਜ,ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽
Address of the listing ਬਾਸਵਨਗੁਡੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਚਾਇਨਿਜ,ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽,ਨੋਰਥ ਇਂਡਿਅਨ
Address of the listing ਵਾਇਟਫੀਲਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਚਾਇਨਿਜ,ਯੂਰੋਪਿਅਨ,ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽
Address of the listing ਏਚ.ਏ.ਏਲ. ਅਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਡਬਲਿਊ.ਆਈ.-ਫੀ ਜ਼ੋਨ, ਯੈਸ, ਬਿਫਿਟ, ਚਾਇਨਿਜ
Address of the listing ਵਾਇਟਫੀਲਡ ਮੇਂਨ ਰੋਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨੋ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ , ਯੈਸ, ਚਾਇਨਿਜ, ਨਨ-ਵੈਜ
4.5
Address of the listing ਵਾਇਟਫੀਲਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, ਚਾਇਨਿਜ, ਮਲਟੀ-ਕੂਸਿਨ਽
5.0
Address of the listing ਮਰਾਠਾ ਹੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, ਯੈਸ, ਚਾਇਨਿਜ, ਨਨ-ਵੈਜ
5.0
Address of the listing ਰਾਮਮੂਰਥੀ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਚਿਲਡ੍ਰੈਨਸ ਪਲੇ ਅਰਿਆ, ਨੋ, ਚਾਇਨਿਜ, ਜਿਸਸ
Address of the listing ਮਰਾਠਾ ਹੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਆਉਟਡੋਰ ਸੈਟਿਂਗ, ਨੋ, ਯੈਸ, ਚਾਇਨਿਜ, ਨਨ-ਵੈਜ, ਸੋਦੇਕਸ਼ੋ
3.0
Address of the listing ਕਲਿਆਣ ਨਗਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, ਚਾਇਨਿਜ, ਨਨ-ਵੈਜ, ਸੋਦੇਕਸ਼ੋ
Address of the listing ਵਾਇਟਫੀਲਡ, ਬੈਂਗਲੋਰ
Services provided by the listing ਯੈਸ, ਨਾਟ ਅਵੈਲੇਬਲ, ਨੋ, 11 ਚਾਇਨਿਜ, ਨਨ-ਵੈਜ, ਸੋਦੇਕਸ਼ੋ

You might also like