> > Latino Rhythms Dance Academy

லேடிந்யோ ரீதம்ஸ் டேன்ஸ் ஏகேடெமி Owner Verified Listing

நடன வகுப்பு
 08022440429
 09538792811, 09880881513
11, அக்ஷயா ஆர்கெட்‌, சாஊத்‌ எண்ட் ரோட்‌, பாசவனகுடி, பெங்களூர் - 560004, Karnataka
அருகில் சுரனா காலெஜ்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Personal Trainer: யெஸ்
Gender: யூனிசெக்ஸ்
Instructors: மிஸ்டர். ஜான் ஏந்தோனி
Style: இன்டியன்‌, வெஸ்டர்ன்
Dance Form: பாலீவூட், ஹிப் ஹாப், பெலி டான்சிங்க், ஃபிரீ ஸ்டைல், சாலஸா, பசதா, ஹௌலீவூட், பேலட், கண்டெம்பரரி, கிடார், கிக் பௌக்சிங்க், பாவர் யோகா, அரபிக்ஸ், ஜிவ், பசதா, அதர் டேன்ஸ் ஃபோரம்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்

புகைப்படங்கள்

வணிக விளக்கம்

Latino Rhythms Dance Academy is one of the best dance schools in Bangalore. The school offers classes in Bollywood, Hip Hop, Belly Dancing, Free Style, Salsa, Bachata, Ballet and Contemporary dance forms. Classes are also conducted in kick boxing, power yoga and aerobics. This dance centre has highly trained dance instructors for conducting classes.

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Worst people, I must say! They confirmed my Zumba batch for 7 A.M. batch and I go there just to see nobody. When I give a call to the in charge over there (Ms Preeti ) answers the call in a sleep mode and says the classes aren't there at all !! I had well confirmed by the coordinator Mrs Shoba, whose nos is being displayed on the contact list. When I call her back, she just blames the other set of people for being irresponsible! I mean, when they are not right informed why the heck do they display the numbers on the Google?? Careless people, the coordinators are not mutually informed and they keep on giving wrong information.

I wish I had an option to UNDERRATE these people ! I would never want to go in there!

The guy who was at the entrance was RUDE!!! Later this one
If learning with fun and passion is what you looking for, LRDA is the place to be. Along with dance you get facilities that makes you feel pampered and taken care of. John is very friendly and you can approach him for any issues without a second thought. Though I have options of other schools, I'm a hardcore Loyal of LRDA and I've been having a great time. It's a LOVEMARK. It's the best school to be with as they constantly work on improving and motivating their students. So what more can someone ask for??
Come and check it yourself and I'm sure you'll agree with me...
Been dancing for a while and I should say, I like that I'm part of this dance school... I would recommend it to others too...
Awesome is the first word that comes to mind when i think of LRDA. its a great place to learn dance, have fun and make new friends...the instructors are very approachable and give all the attention one needs. i a truly enjoying every second of learning bollywood jazz here :)
Latino Rhythms Dance Academy is the best place iv ever been to learn and have fun........The environment created makes every single person dance non-stop..The people in the studio are very lively,cheerful and extremely humble....Every class,the instructors ensure that new routines are exposed to their students..It is one of the most posh studios in the city..It provides several platforms for the dancers and help the non-dancers to transform into very confident dancers and professionals...It has helped me discover my hidden strengths and work on my weakness...
LRDA is a place which provides u with the unique opportunity of learning several forms of dance all under one roof from professionally trained instructors with several years of experience in the field of dance.. most dance classes teach u just a few bars of different styles which are not pure in form ...(basically a mimic of the dance forms.).But This place provides u the perfect foundation of the dance form,which ever u choose to learn& at the same time the variety ,which makes it a fun learning place to be.. The studio has high-tech facilities and a very positive,inspiring and motivating environment with immense opportunities both for amateurs and experienced dancers ,which in the end makes u feel like a dancing star!!!! :) cheers! ... மேலும் காண்க
Its a great place to meet other dance enthusiasts and learn different forms of dance under one roof. It also has the best facilities compared to other studios in the vicinity-i.e. large wooden dance floor, WI-Fi , cafe, AC, change rooms, etc. There is great flexibility in terms of class timings especially for working professionals.
Awesome place to learn dance.. provides training for all the dance forms- salsa, jive, rueda, bachata, bollywood, hip hop, belly dance, contemporary, ballet as well as work out classes for aerobics and kick boxing.. very well built studios both south end circle and kamanhalli packed with immense facilities.. look out for its stylish merchandise .. :)
great place to be... appreciate the individual attention given... even a non dancer turns out good here.. enjoyin every minute learning jive...
அனைத்து காட்டு (15)
*இந்த பக்கத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் பட்டியல் உரிமையாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்க்லைலா, அல்லது காட்டப்படும் தகவல் நம்பகத்தன்மையை செய்யப்பட்ட எந்த கூற்றுக்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியாது.