லிடில் கிடஸ்

பள்ளிகள் மற்றும் நாள் பாதுகாப்பு விளையாட
 09342312766, 09845351965
33, 1ஸ்டிரீட் ஃபிலோர்‌, 1ஸ்டிரீட் மெய்ன், 4டி.எச். பிலாக்‌, பசாவெஷ்வாரா நகர்‌ 3ஆர்.டி. ஸ்டெஜ்‌, பைங்கலோர்‌ - 560079, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ பண்டா ஷோரூம்‌
View Map

சேவைகள்

Day Care Centre: நோ
Play School: யெஸ்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Thanks for providing the review. Very helpful!
My child has been hit by the care-taker on more than one occasion.
Some teachers like Chethna (UKG teacher) are know to abuse kids.
Please look into this matter.
PARENT BEWARE of Child Abuse in Little Kidz in Bangalore...

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahalakshmi Layout Basaveshwara Nagar Magadi Main Road Yelahanka