கிண்டெர் வெவ்ஸ் Owner Verified Listing

பள்ளிகள் மற்றும் நாள் பாதுகாப்பு விளையாட
 08023332192
 09916179914, 09845192192
51, பென்சோன் கிராஸ்‌, பென்சோன் டௌன், பெங்களூர் - 560046, Karnataka
அருகில் ஃபேமிலி சுபர்‌ மார்கெட்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Day Care Centre: யெஸ்
Play School: யெஸ்
Credit Cards Accepted: நோ
எடிட்டர் குறிப்பு
Kidspace Montessori: Excursions are arranged on a regular basis to entertain and educate children. Kidspace was established in 2001. With two experienced teachers in every class, Kidspace Montessori focuses on providing quality education by making learning enjoyable and meaningful. Kidspace is well equipped with modern equipment for play, which is non-toxic and child-safe. Physical education is essential, as are cultural activities. Meals are fun and nutritious.

வணிக விளக்கம்

Kinder Waves, the play school and day care centre is conducting fun activities for kids like singing and dancing sessions, painting, story week, green day, clay modelling etc. All these activities enhance the cognitive skills of the kids and encourage them to think creatively.

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Hi , I leave my son here every day it is a good,clean & disciplined place with Lots of activities for kids , Thanks for the staff for giving a extra care & continue with the same ....... :)

A great place for Kids.
great environment, very good staff.
Lots of activity.

Thanks & Keep it up

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahadevapura Commercial Street Frazer Town St. John's Road
*இந்த பக்கத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் பட்டியல் உரிமையாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்க்லைலா, அல்லது காட்டப்படும் தகவல் நம்பகத்தன்மையை செய்யப்பட்ட எந்த கூற்றுக்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியாது.