ரோக்ஷெல் இன்

சேவை குடியிருப்புகள்
 08041252789, 08065650001
 09900229838, 09008307011
எம்.எம். ரோட்‌, ஃபிரெஜர் டௌன், பெங்களூர் - 560005, Karnataka
பிசைட்‌ நாமதரிஸ் ஃபிரெஷ்‌
View Map

சேவைகள்

Type: பஜட்
Tariff Range: பிட்வீன் ருபீஸ் 2001 மற்றும் ருபீஸ் 3000
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
cash, credit card

புகைப்படங்கள்

Other Branches of Roxel Inn

Near Leela Palace
Airport Road, Bangalore
Near Food Magic Restaurant
Cooke Town, Bangalore
Near ITC Factory
Cox Town, Bangalore
Opposite TGIF
HAL Airport Road, Bangalore
Near Le Meridien Hotel
Sankey Road, Bangalore
Near Ecospace
Sarjapur Ring Road, Bangalore
Near Vivek Nagar Bus Stop
Vivek Nagar, Bangalore

எழுது விமர்சனம்

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Commercial Street Dickenson Road St. John's Road Magrath Road