வெஜெய் காண்டிரேக்டர்ஸ் Owner Verified Listing

குளியலறை பொருத்துதல்கள் மற்றும் சுகாதார டீலர்கள்
 08040911758
 09740141571, 08892267755
47, மூர் ரோட்‌, ஃபிரெஜர் டௌன், பெங்களூர் - 560005, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ அன்னா சவமி ஸ்கூல்‌
View Map

சேவைகள்

Credit Cards Accepted: நோ
Types: பெண்டிங்க் காண்டிரேக்டர்
cash, credit card
Parryware: பாத் ட்யூப், கிஸ்டெர்ன், கிலோசெட் சீட் கவர், கிசென் சிங்க், லேப் சிங்க், பிரெஷர் பம்ப், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், சோப் டிரெ, டேப்ஸ், டாய்‌லெட் பெபர் ஹோல்டர், யூரினல்ஸ், வேனடி கேபின்ஸ், வாஷ் பெசின், வாடர் கிலோசெட்
Services: கமர்ஷல் காண்டிரேக்டர், ரெஜிடென்ஷல் காண்டிரேக்டர்
Bagno Design: பாத் ட்யூப், ஃபிலோர் டைல்ஸ், ஃபிலஷ் வால்வ்ஸ், கிசென் சிங்க், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், ஸ்டீம் ரூம், டாய்‌லெட்ஸ், வேனடீஸ், வீதிரீஃபீயேத் டைல்ஸ், வாஷ் பெசின்
Cera: பாத் ட்யூப், கிஸ்டெர்ன், கிலோசெட் சீட் கவர், ஃபிலோர் டைல்ஸ், ஹைலைடெர், கிசென் சிங்க், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், டேப்ஸ், யூரினல்ஸ், வீதிரீஃபீயேத் டைல்ஸ், வாஷ் பெசின், வாடர் கிலோசெட்
Hindware: பாத் ட்யூப், பீதெத்ஸ், கிஸ்டெர்ன், கிலோசெட் சீட் கவர், ஃபாகெட்ஸ், ஃபிலஷ் வால்வ்ஸ், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், சிங்க்ஸ், ஸ்டீம் ரூம், யூரினல்ஸ், வாஷ் பெசின், வாடர் கிலோசெட்
Services: பிலம்பிங்க் எண்ட் சேந்யிடேரி காண்டிரேக்டர்ஸ்

புகைப்படங்கள்

வணிக விளக்கம்

We work for your sweet dream to come true. Building Contractacts Residential Painting Best quality of Paints Plumbing, Tile Fixing, Tiles Fixing, Tiles Polishing, Wood Polish

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Prasad 9535519992 - nirmal contructions
Dear sir, We are one of the finest building material suppliers in bangalore called Nirmal constructions. We will be pleased to serve the building materials throughout the building construction with Pleasre and accuracy. We do have our own trasport and contaract with the crusher and Sand loads.
Designs 2 Win is a best designing company where they give good web services for low of cost with best quality.
*இந்த பக்கத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் பட்டியல் உரிமையாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்க்லைலா, அல்லது காட்டப்படும் தகவல் நம்பகத்தன்மையை செய்யப்பட்ட எந்த கூற்றுக்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியாது.