ஸ்பேரோஸ்

பள்ளிகள் மற்றும் நாள் பாதுகாப்பு விளையாட
 08064512543
 09980413000, 09900199077
23ஆர்.டி. எ மெய்ன், 21ஸ்டிரீட் கிராஸ்‌, செக்டர்‌-2, எச்.எஸ்.ஆர். லெயாஉட்‌, பெங்களூர் - 560034, Karnataka
அருகில் நெக்ஸ்ட்‌ ஜென் கோசிங்க் & இன்ஸ்டிசுட்‌
View Map

சேவைகள்

Temporary Baby Sitters: யெஸ்
Day Care Centre: யெஸ்
Long Term Nannies: நோ
Play School: யெஸ்
Credit Cards Accepted: நோ
cash, credit card
எடிட்டர் குறிப்பு
Sparrows: Sparrows world-class day-care and pre-school centre gives you peace of mind while preparing your child for the outside world. Taking in children between the ages of 6 months and 5 years, Sparrows has a nurturing environment managed by trained child-care professionals. It also has after-school programmes for children up to 8 years, in which the child participates in many activities that help in socio-emotional, physical and cognitive development. They follow US Standard Pre-school Curriculum and US Standard Infant and Toddler Curriculum, which aims at all-round development of a child.

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Sparrows is one day-care in Bangalore which is at least providing this web-cam service. It is working for past 8 months now as my baby is going there. They are very prompt in their service and provide excellent food. I have no-complaints against them and I will recommend it to everyone.
My friend told me that the webcam never worked in the last 2+years.
Sparrow care is over hyped under performing daycare. Their recommendation is not to go there, they to would want to move out but the kid needs time to get used to some other place.
I'm trusting my friend and looking to find another one....

பள்ளிகள் மற்றும் நாள் பாதுகாப்பு விளையாட ஸ்பேரோஸ் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Shanthi Nagar Bellandur Agaram Bommana Halli