கெயர்

புனர்வாழ்வு நிலையம்
 08026580193
621/732/1எ, கெவ் கோயில் ரோட்‌, பன்னெரகட்டா ரோட்‌, ஹுலிமவு, பெங்களூர் - 560076, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ மீனாக்ஷி கோயில்
View Map

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Greetings all,

My Name is C.R Satish Kumar. I am currently working as a lecturer in SJES college, Bangalore. My age is 25. I am pursuing second year M Sc applied psychology, specialization in Psychopathology. I am flying to Netherlands in September 2012 to take my admission in Maastricht University for Research Masters in Cognitive and Clinical Neuroscience, specialization in Neuropsychology. I am very much interested in joining your organization for internship which will give me a foundation to improve my knowledge on field of psychiatry and mental illness.

Thanks and Regards,
C.R Satish Kumar
Ph.No- 9916394543

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Saraswathipuram Banashankari Bileka Halli Bommana Halli