Bangalore > Spa > S2 SPA By Ema

எஸ்2 ஸ்பா பை இ.எம்.எ.  Owner Verified Listing

ஸ்பா
 08043561000, 08043561001
1074/இ, 11டி.எச். மெய்ன் ரோட்‌, எச்.எ.எல். 2என்.டி. ஸ்டெஜ்‌, இன்தீரா நகர்‌, பெங்களூர் - 560008, Karnataka
பிஹைண்ட்‌ இ.எஸ்.ஐ. ஹாஸ்பிடல்‌
அரட்டை View Map

சேவைகள்

Gender: யூனிசெக்ஸ்
Gender: யூனிசெக்ஸ்
Other Services: ப்யூடி டிப்ஸ், வர்க் ஷாப்ஸ்
Hair Treatment: அமோனியா ஃபிரீ கலர், ஏண்டி-கரிஇங்க் டிரீட்மெண்ட், கிரிம்பிங், கிலோபல் ஹெர் கலர், ஹெர் கலர், ஹெர் க்யூட், ஹெர் ஐரனிங், ஹெர்‌லோஸ் டிரீட்மெண்ட், ஹெர் ஸ்டிரெடனிங், ஹெர் ஸ்டீலிங், ஹெர் வாஷ் எண்ட் பிலோ டிரை, ஹைலைட்ஸ், பார்ஷல் ஹெர் ஸ்டிரெடனிங், பெர்மீங்க், ரிபௌண்டிங், ரூட்‌ஸ் டச் அப்‌, ஸ்கெல்ப் டிரீட்மெண்ட், திரெடிங், தோன்கீங்க், எக்ஸ்-தென்ஸோ
Services: அக்னி தெரெபி, ஏண்டி ஏஜிங்க் டிரீட்மெண்ட், பிக்‌மெண்டெஷன், ஸ்கின் லைடனிங் டிரீட்மெண்ட்ஸ்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஸா, விஸா இலெக்டிரான்
Body Treatment: பாடி கோண்டூரிங், பாடி பாலிஷிங், ஹெச்எண்ட் எண்ட் ஃபீட் மசாஜ், ரீஃபிலெக்ஸ்‌லோகி, ஸ்டிரெஸ் ரிலீவிங் டிரீட்மெண்ட்
Spa Therapy: அரோமாதெரெபி, ஹெர் ஸ்பா, மசல் பென் தெரெபி மசாஜ்
Brands: ஃபனி சரானோ, எல்' ஓரல், நூஸ்‌கின்
Spa Services: அக்‌லோஸ் ஃபெஷியல், ஆர்ம் ஃபர்மன் டிரீட்மெண்ட்ஸ், அரோமாதெரெபி மசாஜ், பேக் மசாஜ், பிரைடல் ஸ்கின் ஹெர் எண்ட் மெகப் பெகெஜ்ஸ், டேன்டிரஃப் ஸ்கெல்ப் டிரீட்மெண்ட், டார்க் எண்ட் டிரை லிப்ஸ் டிரீட்மெண்ட், டார்க் அண்டர்ஐ டிரீட்மெண்ட், டீப் டிஷோர் மசாஜ், டெடோக்ஸ் மசாஜ், டிரை ஹெர் எண்ட் ஸ்கெல்ப் டிரீட்மெண்ட், ஃபெஸ் மசாஜ், ஃபெஷியல், ஃபூட் ரீஃபிலெக்ஸ்‌லோகி, கெல்வெனிக் ஹன்ட்ஸ் டிரீட்மெண்ட்ஸ், ஹெர் லோஸ் டிரீட்மெண்ட், ஹெர் ஸ்பா, ஹெச்எண்ட் எண்ட் ஃபீட் மசாஜ், ஹெட் மசாஜ், லெக் நரிஷிங்க் டிரீட்மெண்ட், மசல் பென் தெரெபி மசாஜ், சிக்னெச்சர் மசாஜ், ஸ்பா மேனிக்யூர், ஸ்பா பெட்‌கரி, ஸ்போர்ட்ஸ் மசாஜ், ஸ்டோமக் ஃபர்மன் டிரீட்மெண்ட், சுவிடிஷ் மசாஜ், தை செல்‌லிட் டிரீட்மெண்ட், அன்‌தர் ஆர்ம் பாலிஷிங் டிரீட்மெண்ட்
Beauty Products: பாடி கெயர்‌, சிலெஞ்ஜர், காம்பெக்ட், ஆய் பிரோ பென்சில், ஆய் லெஷஸ், ஆய் லீனர், ஆய் ஷடோ, ஹெர் கெயர்‌, ஹெர் கண்டிஷனர்ஸ், ஹெச்எண்ட் எண்ட் பாடி வாஷ், லிப் கிலோஸ், மெசர, மொய்ஸ்சர்‌சீஸ், நெல் கெயர்‌, ஷெம்பூ, சங்க்‌கெர் டிரீட்மெண்ட் பிரோடக்ட், ஸ்கின் கெயர்‌, சுவ்ன் ஸ்கிரீன், டோனர்
Skin Treatment: அக்னி டிரீட்மெண்ட், ஏண்டி ஏஜிங்க், பிரைடல் மக் அப்‌, கிலீயர் அக்ஷன் அக்னி ஃபெஷியல், டிஸ்கலரெஷன் ஸ்கின் லைடிங் டிரீட்மெண்ட், ஆய் பிரோ டிரீட்மெண்ட், ஃபெஷியல், மேனிக்யூர், மெஹதி அப்ளிகெஷன், பெட்‌கரி, பிக்‌மெண்டெஷன், ஸ்கின் பாலிஷிங், அன்‌தர் ஆய் டிரீட்மெண்ட், அன்வான்டெட் ஹெர் ரிமுவல், வெக்சிங், ரிங்கல் ஆய்‌ரன் ஃபெஷியல், ரிங்கல் அப்‌லிஃப்டிங் டிரீட்மெண்ட்
cash, credit card

புகைப்படங்கள்

எடிட்டர் குறிப்பு
S2-Soft N Supple By Ema relieves you of your beauty-related woes efficiently. Anti-aging, skin- lightening, acne removal, Reiki facelift, arm and stomach firming, dandruff removal, anti-oxidant boosters, body polishing and stretch marks treatments are just some of the many services provided by S2-Soft N Supple By Ema. They are a unisex salon that provide the usual beauty treatments apart from their exclusive services.

வணிக விளக்கம்

S2 (Soft N Supple) by Ema is a well-known spa and anti-aging centre that makes men and women look and feel younger. It offers facial & skin treatments, spa services, massage and body treatments, hair treatments, etc. Its unique treatments are ageLOC wrinkle iron facial & non-invasive and revitalising facial treatment. These treatments helps diminish laugh lines, minimises open pores, lightens under-eye dark circles, improves skin tone and texture and gives skin a healthy glow. Male/female who are above 20 yrs can try the S2 signature deep tissue massage treatment.

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Excellent Men Facial

In preparation for my engagement party, I was required by my family to get a facial done. Honestly, I am not really a facial kind of guy but everybody thinks my skin is rough and patchy so what the heck, I need to impress my future in-laws so I gave in. As per recommendation by a friend I came here. I was surely impressed. Skin felt smoother and lighter. The experience was relaxing as well. Will need them again for my wedding in June. Thank you.

This place is pretty good. I have been there twice. But to be very honest the second experience was not so good as the first one . The therapist completed the massage in one hour and 40 minute sthough the whole process was expected to be for 2 hours. Infact the therapist was more in a hurry to complete the massage . I gave the same feedback to the lady at the reception. I got it done on 2nd week of Jan and i went for walnut polishing.
i wonder why this place never advertises. i would not have known of it if a friend did not tell me about it. it's almost like a secret haven in the middle of a busy city. if you are looking for a place where you can truly relax and have a good massage, this is the place. rooms are spacious and clean, therapists are well-trained and very professional. during my 2nd visit, the receptionist informed me that since the therapist assigned to me will be late by 15 mins, they gave me a complimentary 30 mins foot reflexology. good customer service, they know how to please the clients
Hello Shan, may I please know your real name and the date when you had your facial with S2 Spa? As per record, I do not have a client with the name of Shan so you might be using a nickname. As a standard operating procedure in our spa, we have a review sheet which we ask all our clients to fill out after every service and if there's any unsatisfactory review, we would surely act on it right away. Shan, I am really just wondering what facial you got done with us because we do not have a 30 or 45 minute facial in S2 Spa. All our first-time facials start with a skin consultation and this alone already takes up 15 to 30 mins. The whole facial takes up another 2 hours if you are visiting for the 1st time, that's because we do it on half of the f ... மேலும் காண்க

I am not sure how body massage is here ,it might be good but i had facial in this spa after seeing so many above reviews and it was worst experience i ever had..They charged around 2800 and facial is done in just 35-40 minutes...I don't see any difference after facial..
They said half facial will be done first and will see difference and then go on..I think that can been seen in every face, if u wash half face and kept other face like that...So ofcourse difference will be there..

I am a regular spa goer in many countries. I have had good massages in some places but what made my S2 experience different is that they made me feel that they truly care about what would make me comfortable and what would relieve my pain. The owner Ema spent time talking to me and she listened intently. The assigned therapist was also very attentive. In most places, the therapists just go through the motion. But here, I had a great massage and felt truly cared for. That is something, isn't it? Second time I visited them, I tried their Agelock Wrinkle Iron facial. Everyone seems to be talking it so I tried it. This one is a truly unique experience and a must-try! I felt my face firmer and brighter soon after. I highly recommend this place! ... மேலும் காண்க
It was a fantastic experience right from the time I was greeted at the door by Armaan, through the direct consultation with EMA and ninety minutes of total relaxation in a super clean room with a serene ambiance. Not to mention the masseuse who knew exactly what she was doing and was completely tuned into my sensitivity to pressure and decreasing or increasing it as the case may be. Very professional. I'll definitely be going back for more!
Good Service
5-Star Service at an Affordable Price I am usually physically and mentally stressed from work and if I could manage to get a massage as often as I want, I would. But getting a decent massage in Bangalore where the therapists really know what they are doing could be quite expensive as you have to get them done at the spas in 5-star hotels. Somebody suggested to me S2 Spa and was told that they have a great offer and a great service which is like that of a 5-star hotel spa. The place is very clean and hygienic. The therapists look neat and smart, you can tell they know what they are doing, they are well-trained. Before the massage, they interviewed me about my medical history and asked me some questions about my requirements and expectati ... மேலும் காண்க
I went to S2-Soft N Supple today after reading all the encouraging comments here and found the place worth the comments, The decor is very nice too. I dint go for the wrinkle iron facial today but would surely try it in the coming weeks, I tried the Swedish massage with MPT and must say the experience was superb, worth every single penny, I have tried similar massages in some 5 star spas also but they are quite expensive, S2 offers the same experience at a relatively reasonable price . The masseurs were very good at their job and pretty well trained also I guess.The representative with whom I talked to on phone and met later "Jaya" was also very nice and polite. I am sure I will keep going to S2 only now, frankly speaking its much better th ... மேலும் காண்க
அனைத்து காட்டு (15)

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road

சமீபத்திய புதுப்பிப்பு

*இந்த பக்கத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் பட்டியல் உரிமையாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்க்லைலா, அல்லது காட்டப்படும் தகவல் நம்பகத்தன்மையை செய்யப்பட்ட எந்த கூற்றுக்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியாது.