ஆயினொக்ஸ்

திரையரங்கில்
 08026590300
பைங்கலோர்‌ செண்டிரல்‌-2, 5டி.எச். ஃபிலோர்‌, 45டி.எச். கிராஸ்‌, ஜெ.பி நகர்‌ 2என்.டி. ஃபெஜ்‌, பைங்கலோர்‌ - 560078, Karnataka
இன் பைங்கலோர்‌ செண்டிரல்‌-2
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Reservation Number: 41128888
Multiplex: யெஸ்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road