பிலெனெட் கிட்ஸ்

பள்ளிகள் மற்றும் நாள் பாதுகாப்பு விளையாட
 08032404744
293, 35டி.எச். கிராஸ்‌, 7டி.எச். மெய்ன், ஜயா நகர்‌ 4டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர் - 560011, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ பாவி சில்டிரென்ஸ் பார்க்‌
View Map

சேவைகள்

Play School: யெஸ்
எடிட்டர் குறிப்பு
Planet Kids: Children are exposed to and encouraged to explore layered environments to facilitate learning. At Planet Kids, teachers are qualified and select activities for children based on their observations on the child

எழுது விமர்சனம்

பள்ளிகள் மற்றும் நாள் பாதுகாப்பு விளையாட பிலெனெட் கிட்ஸ் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Frazer Town Ulsoor