குய்க் டெக்

துணி துவைக்கும் இயந்திரம் பழுது
 09945632769
45, 3ஆர்.டி. மெய்ன் ரோட்‌, ஜயா நகர்‌ 6டி.எச். பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌ - 560082, Karnataka
நியர்‌ நந்தா தியேடர்‌
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Credit Cards Accepted: நோ
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Authorized Repair Services Of: எல்.ஜி., வர்‌பூல், சைமசங்க்
Authorized Repair Services Of: எல்.ஜி., விடியோகான், கோதரெஜ்
Authorized Repair Services Of: எல்.ஜி., பெனாசோனிக், சைமசங்க்
Authorized Repair Services Of: பெனாசோனிக், வர்‌பூல், எல்.ஜி.
AC Types: செண்டரல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mahalakshmi Layout Jaya Nagar Ulsoor Jaya Nagar 5th Block