லக்ஷ்மி மெடல்ஸ்

கட்டுமான பொருள் டீலர்கள்
 08041252150,
 09900555195
159, ஏவென்யூ கிராஸ்‌ ரோட்‌, கீலரி ரோட்‌, பெங்களூர் - 560053, Karnataka
அருகில் ஸ்டெட்‌ பேங்க்‌ ஆஃப் மைசோர்‌
View Map

சேவைகள்

Type: செனிடரீவெர், டைல்ஸ்
Brands: என்.எ.
Iron/Steel: நோ
Type: மரீன் பிலை
Credit Cards Accepted: நோ
Products: என்.எ.
cash, credit card
Parryware: பாத் ட்யூப், கிஸ்டெர்ன், கிலாஜெட் சீட் கவர், கிசென் சிங்க், லேப் சிங்க், பிரெஷர் பம்ப், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், சோப் டிரெ, டாப்ஸ், டாய்‌லெட் பெபர் ஹோல்டர், யூரினல்ஸ், வேனடி கேபின்ஸ், வாஷ் பெசின், வாடர் கிலாஜெட்
Products: ஷெரமீக் டைல்ஸ் எண்ட் செனிடரீவெர்
Brands: செஞ்சுரி, கிரீன்‌பிலாய், மெயர்‌பிலி
Hindware: பாத் ட்யூப், பீதெத்ஸ், கிஸ்டெர்ன், கிலாஜெட் சீட் கவர், ஃபாகெட்ஸ், ஃபிலஷ் வால்வ்ஸ், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், சிங்க்ஸ், ஸ்டீம் ரூம், யூரினல்ஸ், வாஷ் பெசின், வாடர் கிலாஜெட்
Johnson: பாத் ட்யூப், ஃபாகெட்ஸ், இன்ஸ்டென்ட் ஷாவர் சிச்‌டம், கிசென் சிங்க், கிசென் வெஸ்ட் ஷிரெடர், ஷாவர் இங்கிலோஜர், ஷாவர் பேனல், ஷாவர் பம்ப், டாப்ஸ், யூரினல்ஸ், வாடர் கிலாஜெட்

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Vijaya Nagar Infantry Road Palace Cross Road J.P Nagar 2nd Phase