நீவ் பள்ளி

மாண்டிசோரி மற்றும் மழலையர் பள்ளி
 08040983345, 08040983348
421, 100 ஃபீட் ரோட்‌, 17டி.எச். மெய்ன், கோரமங்கலா 3ஆர்.டி. பிலாக்‌, பெங்களூர் - 560034, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ ஓத்ய்ஸ்செய் ரெஸ்டிராண்ட்‌
View Map

சேவைகள்

Credit Cards Accepted: அமெரிகன் எக்ஸ்பிரெஸ், மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
cash, credit card

எழுது விமர்சனம்

மாண்டிசோரி மற்றும் மழலையர் பள்ளி நீவ் பள்ளி வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Koramangala 8th Block Vivek Nagar Kammana Halli Hosur Road