எச்3ஓ

பார் மற்றும் பப்
 08025630202, 08025631212
ஷிரீ நந்தீனி பேலெஸ்‌ ஹோடல்‌, 7, 2என்.டி. ஃபிலோர்‌, 100 ஃபீட்‌ ரோட்‌, கோரமங்கலா 4டி.எச். பி பிலாக்‌, பைங்கலோர்‌ - 560034, Karnataka
இன் ஷிரீ நந்தீனி பேலெஸ்‌ ஹோடல்‌
View Map

சேவைகள்

Stags Allowed: நோ
Parking: வாலெட்
Amenities: பார்‌டெண்டர்
Entry: ஃபிரீ
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
cash, credit card

எழுது விமர்சனம்

பார் மற்றும் பப் எச்3ஓ வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Koramangala 8th Block Vivek Nagar Kammana Halli Hosur Road