பைஜ் ஸ்டெ Owner Verified Listing

சேவை குடியிருப்புகள்
 08041153171, 08041691919
 09980930347
63, 2என்.டி. எ கிராஸ்‌, 17டி.எச். எச் மெய்ன், கே.எச்.பி. காலனி, கோரமங்கலா 5டி.எச். பிலாக்‌, பெங்களூர் - 560095, Karnataka
அருகில் கணெஷ்‌ கோயில்
View Map

சேவைகள்

Type: லக்ஜரி
Tariff Range: பிட்வீன் ருபீஸ் 1501 மற்றும் ருபீஸ் 2500

எழுது விமர்சனம்

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Jaya Nagar Ulsoor Jaya Nagar 5th Block Vijaya Nagar
*இந்த பக்கத்தில் உள்ள உள்ளடக்கம் பட்டியல் உரிமையாளர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்க்லைலா, அல்லது காட்டப்படும் தகவல் நம்பகத்தன்மையை செய்யப்பட்ட எந்த கூற்றுக்கள் பொறுப்பாக இருக்க முடியாது.