ஆர்.கே. டிரெடர்ஸ்

வன்பொருள் மற்றும் மின் கடைகள்
 09449344333
ஜெ-74, 3ஆர்.டி. மெய்ன், லக்ஷ்மீனாராயணபுரா, பெங்களூர் - 560021, Karnataka
அருகில் கவர்னமெண்ட் கரில்ஜ்‌ ஸ்கூல்‌
View Map

சேவைகள்

Electrical: நோ
Hardware: யெஸ்
Repairs & Services: நோ
Type: பைப்‌ஸ் மற்றும் ஃபிடிங்க்ஸ், பிலம்பிங்க்
Products: ஃபேசனெர்ஸ், பைப்‌ஸ், சி.பி. ஃபிடிங்க்ஸ், ஜி.ஐ. ஃபிடிங்க்ஸ்

எழுது விமர்சனம்