எஸ்.டி.எம். ஹார்ட்‌வெர்

வன்பொருள் மற்றும் மின் கடைகள்
 08025928257
 09945567631
50, மைசோர்‌ ரோட்‌, பெங்களூர் - 560002, Karnataka
ஆபோஜிட்‌ வெடரனரி ஹாஸ்பிடல்‌
View Map

சேவைகள்

Electrical: நோ
Type: பைப்‌ஸ் மற்றும் ஃபிடிங்க்ஸ்
Products: ஜி.ஐ. பைப்‌ஸ், பால் வால்ஸ்
Hardware: யெஸ்
Repairs & Services: நோ
Brands: இந்துஸ்தான், பெரிவேரி, மார்வெல்
Products: பாத்‌ரூம் ஃபிடிங்க்ஸ், சேந்யிடேரி வேரி

எழுது விமர்சனம்

தொடர்புடைய முக்கிய வார்த்தைகள்