த் பிரோஃபெஷனல் கரியர்ஸ்

இலத்திரனியல் மற்றும் வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள் கடைகள்
 09839424107
43-18-395/5, 1ஸ்டிரீட் ஃபிலோர்‌, டி.எஸ்.என். காலனி, வீஜக் - 230135
நியர்‌ ஷிரீ ஷிவா சங்கர் ஆடோமோபைல்ஸ்‌

சேவைகள்

Credit Cards Accepted: நோ
Distance: இண்டர்‌னேஷனல், லோகல், நேஷனல்
cash, credit card
Services: டோர்‌ஸ்டெப் பிகப், பேகிங்க், போட் ஆன் டிமாண்ட்
Tracking: இமெல், ஆன்‌லைன், எஸ்.எம்.எஸ்.

எழுது விமர்சனம்