ஈடீச்

நுழைவு தேர்வு பயிற்சி நிறுவனங்கள்
 09282229081
14, கல்யானி நகர்‌, கோட்டிவாக்கம், சென்னயி - 600041, Tamil Nadu
நியர்‌ அல் கமர் ஏகேடெமி

சேவைகள்

cash, credit card
Course Other: ஜெ.இ.இ.
Test: ஐ.ஐ.டி.
Credit Cards Accepted: நோ
Level: ஸ்கூல்
Other Services: டெஸ்ட் பிரெபரெஷன் மற்றும் கோசிங்க்
Subject: ஃபீஜிக்ஸ், செமிஸ்டிரி மற்றும் மேத்ஸ்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Hello Sir/Mam,
My name is Pavan Kumar Shreshthi from Bansal classes IIt jee kota we having a study material for JEE student we provide IIT JEE booklets with hint and solution if you want to see sample copy i will provide you can contact me my number is 9571042038
Thank you
Regards
Bansal classes,Kota

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Adyar Gandhi Nagar Raja Annamalai Puram Tiruvanmiyur