மோபைல் க்யூ

ஏசி பழுது மற்றும் சேவைகள்
 08124403425
7, சுதர்சன் காம்பிலேக்ஸ், எம்.டி.. ஹுஸ்சிய்ன் 1ஸ்டிரீட் லென்‌, ரிசி ஸ்டிரீட்‌, மௌண்ட்‌ ரோட்‌, சென்னை - 600002, Tamil Nadu
அருகில் சந்தை சினெமா தியேடர்‌

சேவைகள்

cash, credit card
Segment: கமர்ஷல், ரெஜிடென்ஷல்
Accessories & Parts: யெஸ்
Credit Cards Accepted: நோ
Type: எ.எம்.சி., டெடா ரிகவரி, டஸ்க்‌டாப், லேப்‌டாப்
Brands: ஏபல்-ஐஃபோன், பிலாக்‌பெரி, ஏசடீஸி, எல்.ஜி., நோகியா, சைமசங்க்
AC Types: செண்டரல் எ.சி., ஸ்பிலிட் எ.சி., விண்டோ எ.சி.
Authorized Repair Services Of: சைமசங்க், ஓனிடா, பெனாசோனிக், எல்.ஜி.

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Guindy Mogapper West Choolai T.Nagar