ஸ்கோர்‌கடர்

நுழைவு தேர்வு பயிற்சி நிறுவனங்கள்
 04445040033, 04445040022
 09840031396
66, நுங்கமபக்கம் ஹை ரோட்‌, நுங்கமபக்கம், சென்னயி - 600034, Tamil Nadu
ஆபோஜிட்‌ ராஜ்‌ பவன்‌ ஹோடல்‌

சேவைகள்

cash, credit card
Course Other: என்/எ
Languages: இங்கிலிஷ்
Segment: ஃபௌரென் லெங்க்வெஜ்
Countries: ஆஸ்டிரெலியா, கேனடா, யூரோப், ஜர்மனி, ஆயர்‌லென்ட், ந்யூ ஜீலைண்ட், ரசியா, சங்கபோர், யூ.கே., யூ.எஸ்.எ.
Test: இஞ்ஜினியரிங்க், ஜி.எம்.எ.டி., ஜி.ஆர்.இ., ஐ.இ.எல்.டி.எஸ்., மெடிசின், ஓ.இ.டி., சேட், டோஃபில், யூ.எஸ்.எம்.எல்.இ.
Courses: ஆர்ட்ஸ், இஞ்ஜினியரிங்க், மேனெஜமெண்ட், மெடிசின்
Credit Cards Accepted: அமெரிகன் எக்ஸ்பிரெஸ், மாஸ்டர்‌கார்ட், பிலஸ், ஸ்டார்‌, விஜா, விஜா இலெக்டிரான்
Services: ஆப்ட்‌டுடெ கௌன்சலிங்க், ஏடிச்யூட் கௌன்சலிங்க், கம்யூனிகெஷன் ஸ்கில்ஸ், கான்ஃபிடென்ஸ் பில்டிங்க், பர்சனாலிடி டிவெலப்மெண்ட்
Other Services: ஆப்ட்‌டுடெ டெஸ்டிங்க், கெரியர் கௌன்சலிங்க், காலெஜ் எண்ட் யூனிவர்சிடி சிலெக்ஷன் - கௌன்சலிங்க், இண்டர்வ்யூ பிரெபரெஷன், டெஸ்ட் பிரெபரெஷன் எண்ட் கோசிங்க்

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

Excellent classes on the GMAT

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Mandaveli T.Nagar Alwarpet Aminjikarai