> > Sherman Junior College For Girls

ஷரமன் ஜூனியர் காலெஜ் ஃபார் கரில்ஸ்

கல்லூரி
 08572222788
பெயட்டீயே கம்பௌண்ட்‌, எல்.என். காலனி ரோட்‌, சித்தூர்-ஜி.பி.ஓ., சித்தூர் - 517001
நியர்‌ சி.எஸ்.ஐ. சர்ச்‌

சேவைகள்

Specialization: கமர்ஸ், ஸ்கங்க்
Gender: விமன்
Specialization Other: பாயோலாஜி-ஃபீஜிக்ஸ்-செமிஸ்டிரி, மேத்ஸ்-ஃபீஜிக்ஸ்-செமிஸ்டிரி, கமர்ஸ்-இகனாமிக்ஸ்-சிவிக்ஸ்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Chittoor-GPO