வி கஸ்டமர்

பிபிஓ நிறுவனங்கள்
 01140530200,
பி-1/ஜி-3, மதுரா ரோட்‌, மோஹன்‌ கோ-ஆபரெடிவ்‌ இன்டஸ்டிரியில்‌ இஸ்டெட்‌, படர்புர், தில்லி - 110030
அருகில் ஹல்தீராம்ஸ்
View Map

எழுது விமர்சனம்

பயனர் விமர்சனங்கள்

i want job in inbound process
i want to job in bpo

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Anand Niketan Sarita Vihar Mehrauli Sarojani Nagar