ஐ360

அழைப்பு மையம் பயிற்சி நிறுவனங்கள்
 01140656600,
எ-1/171, ஜனக் புரி, தில்லி - 110068
ஆபோஜிட்‌ மெடிரோ பிலர்‌

சேவைகள்

Placement: யெஸ்
Courses Offered: கஸ்டமர் சர்விஸ், டில்‌மார்கெடிங்க், வோய்ஸ் மற்றும் ஏக்சென்ட் டிரெனிங்க்

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Vikaspuri Gandhi Nagar Sadar Bazaar Connaught Place