ஓராயன் கால் டெக்

அழைப்பு மையம் பயிற்சி நிறுவனங்கள்
 01132043743, 01143632809
டி-355, 3ஆர்.டி. ஃபிலோர்‌, லக்ஷ்மி நகர்‌, தில்லி - 110092
அருகில் லக்ஷ்மி நகர்‌ மெடிரோ ஸ்டெஷன்‌
View Map

சேவைகள்

Placement: யெஸ்
Courses Offered: கஸ்டமர் சர்விஸ், வோய்ஸ் மற்றும் ஏக்சென்ட் டிரெனிங்க்

எழுது விமர்சனம்

அழைப்பு மையம் பயிற்சி நிறுவனங்கள் ஓராயன் கால் டெக் வகை பெயர் அருகிலுள்ள பட்டியல் பெயர்