கிலோல்

கார்மென்ட் கடைகள்
 01204245331, 01204245332
கிரெட் இண்டியா பிலெஸ்‌ மால், 33 கிரௌண்ட்‌ ஃபிலோர்‌, நோயிடா - செக்டர்‌ 38எ, நோயிடா - 201301, Uttar Pradesh
ஆபோஜிட்‌ சென்டர்‌ ஸ்டெஜ்‌ மால்
View Map

சேவைகள்

cash, credit card
Inner Wear: நோ
Brands: கீலோல்
Type: கேஜுயல், ஃபார்மல், வெஸ்டர்ன்
Gender: வூமென்ஸ்
Uniforms: நோ
Woolen Clothes: நோ
Boutique: நோ
Type: காடன் சாடிஸ், சில்க் சாடிஸ்
Credit Cards Accepted: மாஸ்டர்‌கார்ட், விஜா, விஜா இலெக்டிரான்

புகைப்படங்கள்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Sector 4 - Noida Sector 2 - Noida Noida Sector 19 Noida Sector 18