அகீகோ காலந்யேட்

அழைப்பு மையம் பயிற்சி நிறுவனங்கள்
 01242223600
 09868517016
எஸ்.சி.எஃப்.-25, ஓல்ட்‌ தில்லி ரோட்‌, செக்டர்‌ 14 - குடகாந்வ்‌, குடகாந்வ்‌ - 122001, Haryana
அருகில் எச்.டி.எஃப்.சி. பேங்க்‌
View Map

சேவைகள்

Placement: யெஸ்
Courses Offered: வோய்ஸ் மற்றும் ஏக்சென்ட் டிரெனிங்க், கஸ்டமர் சர்விஸ், டில்‌மார்கெடிங்க்

எழுது விமர்சனம்

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

South City 1 Connaught Place Palam G B Road