> > Lawandes Pathological Laboratory

லவந்தெஸ் பேதோலோகிகேல் லெபோரெடரி

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 08322417402
779/2, ரஷ்மி ஹௌஸ்‌, அல்தீன்ஹோ, கோவா - 400521
ஆபோஜிட்‌ ஏல்கோன் ரீஜெந்ஸி

சேவைகள்

X-Ray: நோ
Blood Tests: யெஸ்
Scan: நோ

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Miramar Taleigao Panaji Ho Panaji Market