> > Saida MRI Scan Centre

சைத எம்.ஆர்.ஐ. ஸ்கேன் செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 08322459756, 08322459085
 09448135031
மேதிய்ஸ் ஹௌஸ்‌, பாம்போலிம் கேம்ப்‌ ஸோ, கோவா - 400201
அருகில் ஹோலி கிராஸ்‌ ஷிரிந்ய்

சேவைகள்

cash, credit card
X-Ray: நோ
Blood Tests: நோ
Credit Cards Accepted: நோ
Scan: யெஸ்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Vasco-da-gama Taleigao