> > Dr. Anilkumar P Naik

டாக்டர். அனிலகுமார் பி நாயக்

மருத்துவர்
 08322287777
2, பனஸ்தரி பஞ்செயத் கட்டிடம், மர்கல ஸோ, கோவா - 403107
அருகில் பனஸ்தரி மார்கெட்‌

சேவைகள்

Not Practicing: நோ
Specialization: ஜெனரல் மெடிசின்
Specialization Other: நோ
Veterinarian: நோ
Clinic: டாக்டர். அனீல்குமர் பி நெக் கிலினிக்

எழுது விமர்சனம்

You might also like