> > Atuls Clinical Lab

அதுல்ஸ் கிலினிகல் லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 08322714203
ஹீரா நிகெதன், 2என்.டி. ஃபிலோர்‌, மர்கயோங், கோவா - 403601
மேலே சாரசுவத் பேங்க்‌

சேவைகள்

X-Ray: நோ
Blood Tests: யெஸ்
Scan: நோ

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Fatorda So Margao Ho