> > Ashwini Pathology Centre

அஷ்வினி பேதாலஜி செண்டர்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 08322221316
203, ரிஜவி சதன்‌, 2என்.டி. ஃபிலோர்‌, பனாஜி எச்.ஓ., கோவா - 403001
அருகில் வேத்ய ஹாஸ்பிடல்‌

சேவைகள்

X-Ray: யெஸ்
Blood Tests: யெஸ்
Scan: யெஸ்

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Taleigao Panaji Market