> > Central Clinical Laboratory

செண்டரல் கிலினிகல் லெபோரெடரி

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 08322225030, 08322432915
6, வெல்ஹோ கட்டிடம், 2என்.டி. ஃபிலோர்‌, பனாஜி எச்.ஓ., கோவா - 403001
ஆபோஜிட்‌ ம்யூனிசிபல்‌ கார்டென்‌

சேவைகள்

X-Ray: நோ
Blood Tests: யெஸ்
Scan: நோ

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Taleigao Panaji Market