சிடி லேப்

ஆய்வகங்கள் மற்றும் நோய் கண்டறியும் மையம்
 08322229002
103, கமாத் சென்டர்‌, 1ஸ்டிரீட் ஃபிலோர்‌, பனாஜி எச்.ஓ., கோவா - 403001
அருகில் தெம்போ ஹௌஸ்‌

சேவைகள்

X-Ray: நோ
Blood Tests: யெஸ்
Scan: நோ

எழுது விமர்சனம்

You might also like

அருகிலுள்ள அனுப்பியவர் வழிகாட்டிகள்

Taleigao Panaji Market